Príručka „Boj proti podvodom v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko”