Príprava programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

Príprava programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 – informácia o plánovanom verejnom obstarávaní V najbližšom čase zverejníme vo vestníku verejných informácií Ministerstva investícií a rozvoja verejné obstarávanie na prípravu programu Poľsko-Slovensko 2021-2027.

 

Verejné obstarávanie bude obsahovať:

·        prvú etapu – analytické práce, o. i. sociálno-hospodárska analýza oprávneného územia programu;

·         druhú etapu – vypracovanie programu v súlade s usmerneniami zaslanými Európskou komisiou, vrátane realizácie verejných konzultácií;

·        tretiu etapu – vecná podpora vo fáze rokovaní o prijatí programu Európskou komisiou.

 

Rámcový harmonogram realizácie predmetu zákazky:

·        prvá etapa - do polovice marca roku 2020;

·        druha etapa - do konca septembra 2020;

·        tretia etapa - do konca júna 2021

 

Odhadovaná hodnota zákazky predstavuje 308 027,83 złotých brutto.

 

Sledujte internetovú stránku vestníka a predkladajte komplexné ponuky na prípravu programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027.