Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Dokument

Editoriál.pdf

pdf 339 KB

Oboznámte sa s odporúčaniami, ktoré sa týkajú zákona o verejnom obstarávaní v tu priložených dokumentoch.