Prešovský samosprávny kraj: 6. výzva na realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
  • Dostupná alokácia v minimálnej hodnote: 22.689  €
  • Hodnota finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt je min. 2 000 € max. 50 000 € z EFRR (maximálna celková hodnota rozpočtu 70 000€).
  • Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu.
  • Lehota na prekladanie a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti je potrebné predložiť v termíne od 24.1.2022 do 31.1.2022, 12:00 hod. Žiadosť o poskytnutie FP pre individuálny mikroprojekt sa vypĺňa v slovenskom jazyku. Žiadosť musí byť odoslaná v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie (www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii (2 exempláre založené v rýchloviazačoch). Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do tohto termínu odoslaná aj v generátore. Informácie týkajúce sa výzvy sú zverejnené na webových stránkach partnerov: https://www.po-kraj.sk

  • Informácie a osobné konzultácie poskytuje:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 502
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová
e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 429 IV. posch.