Prešovský samosprávny kraj: V. výzva pre mikroprojekty

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci prioritnej osi 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 

Trvanie výzvy

 Od 1. marca 2021 do 8. marca 2021 do 12:00 hod.

Upozornenie pre žiadateľov

  • Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu (Prílohy: Partnerská dohoda, Opis vplyvu na ŽP a Štúdiu/analýzu cieľovej skupiny predložiť aj v poľskom jazyku) .
  • Vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 31.12.2021
  • Prešovský samosprávny kraj bude poskytovať osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov na základe vopred dohodnutého termínu - lucia.macupova@vucpo.sk.

Typy mikroprojektov - Individuálny mikroprojekt

Rozpočet

Výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR

Maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

 

Viac informácií na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.