Prešovský samosprávny kraj: 8. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty

Dňa 24. januára Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje 8. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci:

 • Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
 • Prioritnej osi 3 – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Lehota na prekladanie žiadostí od 24. do 31. januára 2022 do 12:00 hod.

Typy mikroprojektov:
Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR.

Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu.

Alokácia finančného príspevku pre výzvu*

 • Prešovský samosprávny kraj (prioritná os 1): 22 215,21 €
 • Prešovský samosprávny kraj (prioritná os 3): 31 433,80 €

* Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci tejto výzvy sa môže navýšiť, ak vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov.

Oprávnené územie pre realizáciu mikroprojektov:

 • Prešovský samosprávny kraj:
  • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
 • Žilinský samosprávny kraj:
  • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
 • Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
  • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
  • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
  • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Iné dôležité informácie:

 1. Vecné ukončenie mikroprojektu najneskôr do 30.6.2022.
 2. Najskorším možným dátumom začatia mikroprojektu je deň nasledujúci po dni podania žiadosti o finančný príspevok.  Začiatkom realizácie mikroprojektu sa rozumie začiatok realizácie prvých úloh ktorýmkoľvek z partnerov, ktoré sú naplánované v harmonograme mikroprojektu.
 3. Prešovský samosprávny kraj bude poskytovať osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov na základe vopred dohodnutého termínu – lucia.macupova@vucpo.sk.

Spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti v programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom. Predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor (www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami rozdelené v dvoch rýchloviazačoch), ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Prešovského samosprávneho kraja najneskôr do 31. januára 2022 do 12:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK!
Miesto predkladania papierových verzií žiadostí pre slovenských žiadateľov:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Výzva a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na: www.po-kraj.sk; www.pwt.euroregion-tatry.eu
Podrobné informácie sú uvedené v „Príručke pre prijímateľa” a „Príručke pre mikroprijímateľa” dostupné webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.

V prípade otázok kontaktujte:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová
e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 331-  3. posch.