Pracovná skupina schválila súhrnnú logiku intervencie programu (IV. – VIII. stretnutia)

V júni 2020 prebiehali intenzívne práce pracovnej skupiny na definovaní intervenčnej logiky programu. Uskutočnili sa štyri stretnutia (online), počas ktorých sa diskutovalo o jednotlivých tematických oblastiach:

1. Príroda (IV. stretnutie PS, 9.06.2020),

2. Doprava a komunikácia a Ekonomika (V. stretnutie PS, 15.06.2020)

3. Územie a obyvateľstvo a Sociálne otázky (VI. stretnutie PS, 17.06.2020)

4. Kultúra a Ekonomika (VII. stretnutie PS, 23.06.2020)

V júli (VIII. stretnutie PS, 9.07.2020, online) PS zhrnula doterajšie práce a prijala súhrnnú intervenčnú logiku pre program. Prediskutovala tiež predbežné percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé ciele politiky a špecifické ciele programu.

Skupina prostredníctvom písomného postupu prijala tiež socio-ekonomickú analýzu oprávneného územia vypracovanú pre potreby prípravy programu.