Existuje limit týkajúci sa napríklad počtu projektov, ktoré môžu byť financované v rámci jedného kraja, počtu projektov predkladaných jednou inštitúciou, alebo limit projektov predkladaných v jednotlivých osiach?

Neexistujú takéto obmedzenia, v súlade s informáciou uvedenou v prílohe 1 bola stanovená celková čiastka, ktorá môže byť určená na vlajkové projekty – Maximálna suma dostupných prostriedkov z ERDF je do 30% rozpočtu pre každú prioritnú os (Po odpočítaní sumy alokovanej na mikroprojekty), čo predstavuje takmer 17 mil. eur pre 1. os, 1,860 mil. eur pre 2. os a 3,022 mil. eur pre 3. os.