Poľsko-slovenský sviatok koňa – ďalší ročník [video]

Posledným predstavením v rámci cyklu filmov, ktorý zrealizovalo Okresné centrum kultúry v Nowom Targu v rámci mikroprojektu s názvom: „Poľsko-slovenský sviatok koňa“ je film s názvom „Kôň v tradícii a remesle“. O histórii chovu koní v poľsko-slovenskom pohraničí hovorí Dr. Maciej Baraniak – akademický prednášajúci, autor, o. i. monografie „Šport v Zakopanom v období dvoch dekád medzi vojnami“ a viacerých článkov o histórii telesnej kultúry. V roku 2017 pripravil žiadosť, na základe ktorej boli dostihy kmotrov zapísané do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Je zakladateľom a podpredsedom Podhalanského jazdeckého združenia, chovateľom koní, rozhodcom Poľského jazdeckého zväzu a pretekárom športových záprahov. Prednáška obsahuje bohatú obrazovú dokumentáciu a predstavuje bohaté poznatky o histórií koní na Podhalí a v slovenskom pohraničí.

Film je ďalšou súčasťou mikroprojektu s názvom: „Poľsko–slovenský sviatok koňa“, ktorý získal finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu Tatry v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.