Podrobnosti vyúčtovania výdavkov formou „naprojektuj a vybuduj“

Vzhľadom na špecifickosť projektov realizovaných formou „naprojektuj a vybuduj“ má prijímateľ možnosť vyúčtovať technickú dokumentáciu aj mimo kategórie Náklady na prípravu. V súlade so znením Príručky pre prijímateľa musí byť úplná dokumentácia a povolenia v prípade projektov realizovaných spomenutou formou doručená do šiestich mesiacov od rozhodnutia monitorovacieho výboru, a preto v takomto prípade nie je možné splniť podmienku na zaradenie výdavkov týkajúcich sa technickej dokumentácie do rozpočtovej kategórie Náklady na prípravu.

Ostatné dokumenty, ktoré sa musia priložiť k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, okrem iného ekonomická a finančná analýza, hodnotenie alebo analýza vplyvu na životné prostredie a pod., musia byť vyúčtované v kategórii Náklady na prípravu.

Vzhľadom na špecifickosť projektov realizovaných formou „naprojektuj a vybuduj“ by v prípade, ak sa bude vyžadovať vykonanie úplného posúdenia vplyvu na životné prostredie v etape doručenia stavebného povolenia a stavebného projektu zo strany žiadateľa, mohol byť výdavok, ktorý by sa vynaložil v súvislosti s opätovným hodnotením pôsobenia na životné prostredie, vyúčtovaný ako súčasť investície, mimo kategórie Náklady na prípravu. Spomenutú potrebu vykonať úplné hodnotenie vplyvu na životné prostredie by mal potvrdiť príslušný orgán pred podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

obrazek