Plánované výzvy v roku 2022 a podrobné informácie o cestných projektoch

 

Ešte v tomto roku plánujeme vyhlásiť výzvy na poskytnutie príspevku pre súťažné projekty a projekty Fondu malých projektov (FMP). Pôjde o prvé výzvy v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Tematické okruhy plánovaných výziev

SÚŤAŽNÉ projekty:

 • Klíma (priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 1.: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy),

 • Biodiverzita (priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie; špecifický cieľ 2: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia),

 • Cesty (priorita 2. Prepojenejšie pohraničie; špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility, aktivita: zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy).

Projekty FMP

 • FMP: Turistika a kultúra (priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie; špecifický cieľ 1.: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie),
 • FMP: Spolupráca obyvateľov (priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia; špecifický cieľ 2.: budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“).

Viac informácií nájdete v Harmonograme výziev.

Bližšie informácie o pripravovaných výzvach v roku 2022 zverejníme už čoskoro na stránke programu.

 

Podrobné informácie o oprávnených / neoprávnených aktivitách v projektoch s cestnou infraštruktúrou cezhraničného charakteru

Príspevok pre projekt:

 • minimálne 500 000 EUR, maximálne 4 000 000 EUR,
 • obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov.

Požadované dokumenty tykajúce sa cestnej infraštruktry a lehota na ich predloženie:

 • technická dokumentácia (v štádiu podávania žiadostí o príspevok alebo pred podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku pre projekt).

Cestnú infraštruktúru cezhraničného charakteru tvoria cesty spolu s cestnými inžinierskymi objektmi:

 • nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a vedúce priamo k štátnej hranici,
 • nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a spájajúce sa s cestami vedúcimi priamo k štátnej hranici.

Finančný príspevok sa môže poskytnúť na úseky ciest/cestné inžinierske objekty, ktoré súčasne:

 • sa nachádzajú  v jednom dopravnom ťahu alebo sa spájajú s tou istou cestou vedúcou priamo k hranici, 
 • majú porovnateľné technické parametre (napr. zaťaženie vozovky) na oboch stranách hranice, 
 • sú prístupné pre verejnú dopravu alebo vďaka modernizácii budú prístupné, 
 • vyplývajú z regionálnych a/alebo miestnych rozvojových stratégiách a plánoch modernizácie ciest, 
 • majú vypracovanú analýzu potrieb, ktorá odôvodňuje realizáciu (analýza dopytu a analýza technických možností na zlepšenie dopravnej dostupnosti), 
 • disponujú analýzou vplyvov realizácie na životné prostredie (má okrem iného určiť opatrenia na zmiernenie možného vplyvu modernizovanej cesty na životné prostredie, ako sú protihlukové bariéry, vymedzené zelené pásy, priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujúce zvieratá a sprievodná infraštruktúra),  
 • budú podliehať komplexnej modernizácii, 
 • zlepšujú funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a môžu prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia. 

Modernizácia cesty môže dodatočne zahŕňať výstavbu, napr.:

 • chodníka (v intraviláne a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdĺž ciest, ktorými prechádzajú turistické chodníky), 
 • cyklistického chodníka,  
 • chodníka pre chodcov a cyklistov,  
 • zastávkových zálivov, 
 • dažďovej kanalizácie a systému na prečistenie zrážkovej vody,  
 • osvetlenia,  
 • zariadení zaisťujúcich bezpečnosť v cestnej premávke, zvodidiel a protihlukových stien, 
 • priechodov a priepustov pre zvieratá, 
 • pásov zelene. 

Projekty cestnej infraštruktúry by sa mali nepriamo podieľať na realizácii cieľov Európskej zelenej dohody.

Plánované opatrenia by mali byť v súlade s národnými programami znižovania znečistenia ovzdušia a programami ochrany ovzdušia (ak sú pre danú oblasť vypracované).

Pri výbere projektov, ktoré získajú finančný príspevok, budeme uprednostňovať aktivity zlepšujúce kvalitu cestnej infraštruktúry v mimomestských oblastiach.

Neoprávnené aktivity:

 • výstavba / modernizácia parkovísk,
 • opravy a prestavba (modernizácia) ciest, ktoré nebudú prístupné pre verejnú dopravu,
 • opravy a prestavba (modernizácia) ciest, ktoré spôsobujú závažné škody životnému prostrediu,
 • modernizácia prvkov jazdného pásu (napr. chodníka) bez súčasnej modernizácie cesty,
 • infraštruktúra, ktorá nespĺňa požiadavky princípu prístupnosti,
 • modernizácia miestnych úsekov, tzv. sídliskových ciest, obsluhujúcich výlučne miestnu dopravu s prístupom k nehnuteľnostiam v danej lokalizácii, 
 • vypracovanie výlučne technickej dokumentácie / plánovacej koncepcie modernizácie ciest / zlepšenie prístupu k turistickým atrakciám.