Oznámenie pre prijímateľov, ktorí realizujú projekty, v súvislosti s pandémiou COVID-19

 

Vážené dámy, vážení páni,

súčasná situácia spojená s pandémiou môže mať výrazný vplyv na realizáciu úloh naplánovaných v rámci projektov. Sme si vedomí, že v aktuálnej situácii môžete byť nútení odvolať, presunúť úlohy, alebo príp. vykonať iné nevyhnutné zmeny v projektoch. Zároveň si uvedomujeme, že táto situácia môže v rôznej miere sťažiť dodržanie termínov vyplývajúcich z programových dokumentov a mať vplyv na oprávnenosť výdavkov.

S cieľom zmierniť prípadné následky tejto situácie Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky PR), Národný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a Spoločný technický sekretariát navrhujú rad opatrení spočívajúcich v pružnejšom uplatňovaní pravidiel uvedených v Príručke pre prijímateľa.

Detaily nájdete v prílohe.