Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - CESTY

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility, aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy.

 

1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť môžete predložiť v lehote od 01.08.2023 do 31.10.2023 do 23:59.

2. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť spolu s povinnými prílohami môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Žiadosť vyplníte v dvoch jazykoch, v poľštine a slovenčine. Obsah oboch jazykových verzií musí byť totožný. Pred podaním žiadosti sa preto uistite, že preklad je správny.

Technickú podporu týkajúcu sa aplikácie WOD2021 zabezpečujeme v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

3. Kto môže získať príspevok

Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.1. k Príručke programu. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.2. k Príručke programu.

Program sa riadi princípom partnerstva, t. j. do projektov musí byť zapojený aspoň jeden partner z Poľska a aspoň jeden partner zo Slovenska.

4. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

  • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
  • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

5. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty spojené s prestavbou a modernizáciou ciest spolu s inžinierskymi objektmi, ktoré:

  • nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a vedúce priamo k tomu istému hraničnému priechodu medzi Poľskom a Slovenskom,
  • nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a priamo sa spájajúce s verejnými cestami vedúcimi priamo k tomu istému hraničnému priechodu medzi Poľskom a Slovenskom.

Podporované budú opatrenia zlepšujúce ich prístupnosť pre verejnú dopravu a bezpečnosť cestnej premávky. Realizované prvky cestnej infraštruktúry by mali zlepšiť funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

6. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 18 033 224 EUR.

7. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

  • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
  • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

8. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 500 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 4 mil. EUR.

9. Obdobie realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

10. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov nájdete v prílohách 9.1., 9.2. a 9.3. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov nájdete v kapitole 3.11. Príručky programu.

11. Lehota na vyhodnotenie výzvy

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: II. štvrťrok 2024.

12. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok na projekt pripravte v súlade s nasledujúcimi dokumentmi:

Aby ste mohli správne vyplniť žiadosť o príspevok, pozorne si prečítajte inštrukciu WOD2021.

13. Doplnkové informácie

Vo fáze prípravy projektu a vypracovania žiadosti o príspevok môžete využiť rôzne formy podpory, ktoré program ponúka. Odporúčame, aby ste svoje projektové zámery pred podaním žiadosti konzultovali s regionálnymi kontaktnými bodmi a/alebo spoločným sekretariátom. Informácie o týchto formách podpory nájdete v kapitole 3.10 Príručky programu.