Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - CESTOVNÝ RUCH

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.
 1. Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosť môžete predložiť v lehote od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59

 1. Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť spolu s povinnými prílohami môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Technickú podporu týkajúcu sa aplikácie WOD2021 zabezpečujeme v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

 1. Kto môže získať príspevok

Poľské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.1. k Príručke programu. Slovenské inštitúcie a organizácie, ktoré môžu žiadať o príspevok, nájdete v prílohe č. 2.2. k Príručke programu.

 1. Programová oblasť

Programová oblasť zahŕňa:

 • v Poľsku – v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów,
 • na Slovensku – Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
 1. Aké projekty môžu získať príspevok

Príspevok môžu získať projekty spojené s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom, napr. zamerané na:

1. podporu rozvoja cezhraničných produktov, služieb, ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení,

2. zachovanie, sprístupnenie a propagáciu hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, vrátane revitalizácie kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva,

3. tvorbu systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich programovú oblasť ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu.

4. budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody a digitálnych kompetencií.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 2.6. Príručky programu.

 1. Rozpočet výzvy

Suma prostriedkov určená na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy predstavuje 25 510 000 EUR, z čoho na aktivitu č. 4 vyčleňujeme 2 100 000 EUR EFRR.

 1. Miera spolufinancovania projektov

Maximálna miera spolufinancovania z EFRR sa rovná 80 % oprávnených výdavkov.

Maximálna intenzita štátnej pomoci je 80 % oprávnených výdavkov. V prípade projektov so štátnou pomocou, v ktorých existuje zákonná možnosť vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov, predstavuje maximálna intenzita štátnej pomoci 80 % oprávnených výdavkov bez DPH. Podrobné informácie nájdete v kapitole 3.5. Príručky programu a v Sprievodcovi štátnou pomocou (príloha č. 6 k Príručke programu).

Slovenskí prijímatelia dodatočne získavajú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške:

 • 12 % oprávnených výdavkov každého partnera,
 • 20 % oprávnených výdavkov partnera, ktorý je zložkou štátnej správy.

Slovenskí prijímatelia, ktorí dostanú na realizáciu svojich projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 1. Hodnota spolufinancovania z EFRR

Minimálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 200 tis. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu obsahujúceho infraštruktúrne aktivity predstavuje 4 mil. EUR, pričom príspevok pre jedného partnera nemôže prekročiť hodnotu 2 mil. EUR.

Maximálna hodnota spolufinancovania projektu neobsahujúceho infraštruktúrne aktivity predstavuje 700 tis. EUR.

 1. Obdobie realizácie projektu

Maximálne obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.

Lehota na predloženie dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí príspevku: dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume zaslania Spoločným sekretariátom oznámenia spolu s listom obsahujúcim rozhodnutie Monitorovacieho výboru o schválení projektu na spolufinancovanie.

 1. Kritériá a pravidlá výberu projektov

Kritériá hodnotenia projektov nájdete v prílohách 9.1., 9.2. a 9.3. k Príručke programu. Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu projektov nájdete v kapitole 3.11. Príručky programu.

 1. Lehota na vyhodnotenie výzv

Predpokladanou lehotou vyhodnotenia výzvy je: I/II. štvrťrok 2024.

 1. Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok pre projekt pripravte v súlade s nasledujúcimi dokumentmi: