Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Príprava programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027

Informujeme Vás o možnsti predkladať ponuky na prípravu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 2021-2027 Poľsko-Slovensko.

Verejné obstarávanie obsahuje:

  • prvá etapu – analytické práce, o. i. sociálno-hospodárska analýza oprávneného územia programu;
  • druhá etapu – vypracovanie programu v súlade s usmerneniami zaslanými Európskou komisiou, vrátane realizácie verejných konzultácií;
  • tretia etapu – vecná podpora vo fáze rokovaní o prijatí programu Európskou komisiou.

 Rámcový harmonogram realizácie predmetu zákazky:

  • prvá etapa - do polovice marca roku 2020;
  • druha etapa - do konca septembra 2020;
  • tretia etapa - do konca júna 2021.

Podrobnejšie informácie o verejnom obstarávaní nájdete na internetovej stránke vestníka

Odhadovaná hodnota zákazky predstavuje 308 027,83 złotých brutto.

Prosíme o predkladanie ponúk spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi splnenie podmienky účasti v procese verejného obstarávania do 23. septembra 2019 do 9.00 hod. v Hlavnej kancelárii Ministerstva Infraštruktúry a Rozvoja (Kancelaria Główna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) – miestnosť č. 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varšava.