On-line zasadnutie Monitorovacieho výboru 15. decembra 2020

Informujeme, že 15. decembra 2020 sa bude konať ďalšie (XI) zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Počas zasadnutia sa bude diskutovať o stave implementácie programu vrátane stavu implementácie strešných projektov. Dôležitým bodom rokovania bude schválenie plánu využitia dostupných finančných prostriedkov v jednotlivých prioritných osiach.

Taktiež budú zhrnuté informačné a propagačné aktivity zrealizované v roku 2020. Monitorovací výbor bude hlasovať o ročnom pláne informačno- propagačných aktivít na rok 2021.

Členovia MV budú oboznámení o stave prác súvisiacich s prípravou nového programu.

O výsledkoch zasadnutia a rozhodnutiach členov MV vás budeme informovať prostredníctvom našej internetovej stránky.