Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko v oblastiach:

 1. Štátna pomoc
 2. Technické hodnotenie:
 • ekonomická a finančná analýza (požaduje sa ekonomické, finančné alebo príbuzné vzdelanie a skúsenosti s vypracúvaním finančných analýz pre rôzne druhy projektov alebo s ich overovaním);
 • hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie (požaduje sa vzdelanie spojené s ochranou životného prostredia alebo príbuzné vzdelanie a skúsenosti a prax v oblasti ochrany životného prostredia);
 • hodnotenie technickej uskutočniteľnosti cestnej, turistickej, rekreačnej, kultúrnej, vzdelávacej infraštruktúry, infraštruktúry týkajúcej sa prírodného dedičstva(požaduje sa technické vzdelanie a skúsenosti spojené s projektovaním technickej dokumentácie (projektanti), dohľadom nad investíciami, napr. stavebný dozor)
 • hodnotenie technickej uskutočniteľnosti nástrojov informačných a komunikačných technológií(požaduje sa vzdelanie a skúsenosti v oblasti IT);
 1. vecné hodnotenie v týchto tematických oblastiach (požaduje sa vzdelanie v jednej z oblastí uvedených nižšie, skúsenosti, vedomosti a prax v danej oblasti):
 • cestná infraštruktúra,
 • kultúrne a prírodné dedičstvo s prvkami cestovného ruchu, kultúry, športu a rekreácie (možnosť špecializácie len v oblasti kultúrneho alebo len prírodného dedičstva),
 • nástroje informačných a komunikačných technológií,
 • propagácia regiónu,
 • ochrana prírodných zdrojov
 • verejná doprava.
 • vzdelávanie

Miesto predkladania dokumentácie

Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko – Slovensko od pondelka do piatku v čase od 08:15 do 16:15 hod. alebo zaslať poštou  na adresu:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

s uvedením textu: Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 – (dane osobowe). (Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – (osobné údaje).

Prosíme Vás, aby ste žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov  spolu s prílohmi predložili aj elektronicy napr. na CD.  

Spôsob predkladania dokumentácie

Osoba uchádzajúca sa o zapísanie do zoznamu expertov predkladá vyplnenú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov a vyhlásenie ako odpoveď na vyhlásenie náboru na kandidátov na expertov.

K prihláške sa prikladajú kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie:

 1. povinných požiadaviek,
 2. podrobných požiadaviek.

(požadované kópie dokumentov sú uvedené v žiadosti o zapísanie do zoznamu expertov).

 

Požiadavky na kandidátov na expertov

Povinné požiadavky:

Do zoznamu expertov môžu byť zapísaný len tí uchádzači, ktorí:

a)        pod hrozbou trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií predložili vyhlásenie:

 • o možnosti plne využívať občianske práva,
 • o  plnej spôsobilosti na právne úkony

b)        sa nepodieľajú  na implementácii Programu prostredníctvom výkonu úloh inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu (t.j. Riadiaci orgán, Národný orgán, Spoločný technický sekretariát, Regionálne kontaktné body, národní kontrolóri);

c)        sa nezúčastňujú na vypracovaní projektov predkladaných v rámci Programu, neplnia žiadne funkcie v projektoch implementovaných v rámci Programu;

d)       majú vyššie odborné vzdelanie (t. j. študijný smer zodpovedajúci oblasti špecializácie daného experta);

e)        majú vedomosti, príslušné schopnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program, minimálne 5 rokov odbornej praxe alebo požadované oprávnenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program;

f)         majú vedomosti v oblasti cieľov a spôsobu realizácie Programu;

g)        vyjadrujú súhlas s umiestnením osobných údajov v zozname kandidátov na expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré kandidáti na expertov poskytnú počas vytvárania a vedenia zoznamu kandidátov na expertov, a tiež pre potreby účasti na výbere projektov.

Podrobné požiadavky:

 • vedomosti a skúsenosti v oblasti problematiky a predpisov súvisiacich s využívaním podpory z prostriedkov Európskej únie,najmä tých, ktoré sa týkajú Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (znalosť podrobného opisu aktivít oprávnených pre získanie finančného príspevku v rámci Programu, znalosť všeobecných a programových pravidiel oprávnenosti výdavkov, otázok súvisiacich s realizáciou partnerských projektov, charakteristík cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov prijatých Monitorovacím výborom).

Iné dôležité informácie

Kandidát na experta sa môže prihlásiť do viacerých oblastí (v rámci oblastí, pre ktoré bol vyhlásený nábor) 

Podrobný proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku je opísaný v Príručke pre prijímateľa v kapitole 5.2 Proces hodnotenia a schvaľovania projektov.

V rámci jednotlivých etáp vykonávajú experti hodnotenie prostredníctvom vyplnenia hodnotiacich hárkov projektov, kde sa od expertov okrem uvedenia výsledku hodnotenia v rámci každého z kritérií požaduje uvedenie podrobného odôvodnenia. Hodnotenie experta sa končí jasne sformulovaným záverom (napr. v prípade, ktorý sa týka uplatňovania pravidiel poskytovania štátnej pomoci na projekt (alebo nie), kategórií pomoci, druhu pomoci (investičná/operačná) a expert je povinný predložiť odporúčania týkajúce sa možnosti realizácie aktivít v rámci projektu (napr. v prípade štátnej pomoci: spôsob, ktorý nenarúša hospodársku súťaž na spoločnom trhu, atď.)
Podrobný opis a termíny vykonania jednotlivých hodnotení sú uvedené v Pracovnom poriadku expertov a vo vzoroch zmlúv.

 

Prílohy:

 1. Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov
 2. Vyhlásenie
 3. Zoznam oblastí
 4. Pracovný poriadok expertov
 5. Pravidlá formulovania odporúčaní (pdf) 81.0 KB
 6. Hárky hodnotenia štátnej pomoci
 7. Vzor zmluvy o expertíze v oblasti štátnej pomoci
 8. Vzor zmluvy týkajúcej sa technického hodnotenia
 9. Vzor zmluvy týkajúcej sa vecného hodnotenia
 10. Príručka pre prijímateľa vrátane podrobných hodnotiacich kritérií
 11. Program Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
 12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013