Musí infraštruktúra/budova, ktorej sa týka cezhraničný projekt, už v etape podania žiadosti plniť funkciu objektu kultúrneho dedičstva, alebo to môže byť budova, ktorá tieto funkcie neplní, ale získa ich vďaka realizácii projektu?

V Príručke pre prijímateľa je vymedzený pojem kultúrneho dedičstva: „Pod pojmom prvok objektu kultúrneho dedičstva sa chápe integrálna časť tohto objektu trvale s ním spojená fyzicky alebo funkčne, ktorej strata alebo zničenie znižuje kultúrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. malá architektúra sprevádzajúca kultúrne objekty, prvky drobnej architektúry, vybavenie objektov nadväzujúce na kultúru, tradície alebo históriu, časti hnuteľných pamiatok, využitie prostredia nadväzujúce na tradície, kultúru alebo históriu, a pod.“