Môžu sa projekty predkladané v rámci programu Interreg PL-SK realizovať na základe funkčno-úžitkového programu, ktorého predmetom zákazky je naprojektovanie a realizácia stavebných prác v zmysle poľského zákona zo 7. júla 1994 – Stavebný zákon?

V rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko je možná realizácia projektov realizovaných podľa vzoru „naprojektuj a postav“ na základe funkčno-úžitkového programu. V takom prípade je v etape predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nevyhnutné uviesť informáciu o tom, v akej fáze je proces výberu dodávateľa a špecifikovať termíny vzniku konečnej verzie technickej dokumentácie a získania platného stavebného povolenia, oznámenia stavebných prác alebo povolenia na realizáciu investície. Podľa Príručky pre prijímateľa: „V prípade projektov realizovaných podľa vzoru „naprojektuj a postav“ bude zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená po predložení všetkých potrebných dokumentov a povolení, najneskôr šesť mesiacov od rozhodnutia MV, inak bude projekt zamietnutý.“ Absencia príslušných dokumentov potvrdzujúcich pripravenosť projektu na realizáciu v etape podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku však môže mať vplyv na výsledok hodnotenia projektu, keďže tieto prvky sú predmetom hodnotenia.