Môže žiadateľ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí pre prioritnú os realizovať projekt týkajúci sa výstavby rekreačnej infraštruktúry?

V rámci I. prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia je možná realizácia projektov týkajúcich sa výstavby rekreačnej infraštruktúry. Takéto projekty by mali zahŕňať najmä tento typ aktivít: „Výstavba alebo modernizácia cezhraničnej rekreačnej infraštruktúry v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamiatok, krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických chodníkov (napr. vytvorenie nových a modernizácia existujúcich cezhraničných turistických chodníkov: cyklotrás, peších turistických chodníkov, prírodných a krajinných chodníkov a zelených chodníkov typu greenways, tematických kultúrnych chodníkov a súvisiacej infraštruktúry, vyhliadkových bodov, bodov typu „Zaparkuj a choď“, parkovacích miest v blízkosti trás a chodníkov a cezhraničná integrácia trás/chodníkov a pod.)“. Všeobecné a podrobné pravidlá pre spomenutý typ aktivít, ako aj pre ostatné aktivity sú uvedené v Príručke pre prijímateľa, bod 2.1 Prioritná os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rekreačná infraštruktúra môže získať finančný príspevok výlučne ako doplnok chodníkov/trás, napr. vyhliadkové body, zabezpečovať k nim pohodlný prístup, napr. parkoviská.