Môže byť schválený projektový návrh vlajkového projektu zmenený na etape predkladania plnej projektovej dokumentácie?

Projektová žiadosť by mala predstavovať vyvinutie koncepcie vlajkového projektu schváleného Monitorovacím výborom. Kľúčové predpoklady prijatej koncepcie vlajkového projektu nemôžu byť podstatne zmenené. Mali by byť riadne vyvinuté v žiadosti o finančný príspevok a prispôsobené k požiadavkám obsiahnutým v implementačných dokumentoch, vrátane programového manuálu pre prijímateľov. Zmeny/opravy/modifikácie budú možné na etape prípravy ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK, avšak len za určitých podmienok. Predovšetkým, ak budú vyplývať z poznámok expertov hodnotiacich koncepcie a z odporúčaní členov MV.