Minimalizácia negatívnych vplyvov COVID-19: informácia pre prijímateľov

Vážení prijímatelia, 

nadväzujúc na oznámenie z 02.04.2020 o pravidlách realizácie projektov počas pandémie COVID-19 Vám odporúčame nahradiť, ak je to účelné a možné, stacionárne činnosti, ako sú školenia, udalosti, stretnutia atď., ich online formami, využívajúc pri tom internetové platformy (videokonferencie, webináre), internetové stránky, sociálne siete atď. V prípade účasti na zahraničných veľtrhoch môžu byť cesty na veľtrhy nahradené inou formou propagácie určenou tej istej cieľovej skupine. Pripomíname, že ak máte v súvislosti s COVID-19 záujem zmeniť spôsob realizácie projektu využívajúc dištančné formy činností, je potrebné sa najskôr skontaktovať s STS.

Pozor: vzhľadom na okolnosti nezávislé od príjemcu, ktoré nebolo možné predvídať v štádiu prípravy projektu, zavádzame dodatočne možnosť odstúpiť od realizácie výdavku, napríklad prenájmu miestností alebo zabezpečenie cateringu, pričom pridelené finančné prostriedky budú presmerované na nové výdavky, ktoré priamo súvisia s odstránením negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na projekt, napr. nákup prístupu k internetovým platformám.