Mala by sa uviesť osoba uvedená v metodike výpočtu personálných výdavkov, ak je táto osoba na dlhodobej pracovnej neschopnosti, alebo taktiež by sa mala v metodike uviesť nová osoba, ktorá ju bude zastupovaťho?

V prípade vyúčtovania výdavkov na personálne výdavky na základe skutočne vynaložených výdavkov by mal byť kontrolór informovaný o zmene osôb zodpovedných za vykonávanie úloh (poslať aktuálnu dokumentáciu, napr. rozsah pracovnej činnosti, zmena pracovného pridelenia, atď.)

V prípade výdavkov uhradených paušálnou metódou kontrolór nekontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výdavkov na zamestnancov. Takáto dokumentácia môže ale podliehať kontrole iných audítorských inštitúcií, a teda je potrebné, aby výdavky boli vynaložené spôsobom, akým boli naplánované v metodike.