Jeden z pracovníkov zodpovedných za systém SL v rámci nášho projektu bol preradený na iné úlohy. Akým spôsobom môžem zrušiť prístup do SL v rámci projektu pre takú osobu a zároveň rozšíriť zoznam osôb oprávnených pracovať v systéme SL?

Ak chce udeliť/zmeniť alebo zrušiť prístup pre osobu/osoby oprávnené pracovať v systéme SL v rámci projektu, musí partner, ktorého sa zmena týka, zaslať vedúcemu partnerovi vyplnenú:

- Žiadosť o udelenie/zmenu prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014 s podpismi: novej osoby oprávnenej pracovať na projekte a osoby oprávnenej zastupovať partnera;

- Žiadosť o zrušenie prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014 – v prípade zrušenia prístupu pre osobu, ktorá bola doteraz oprávnená, s podpisom osoby oprávnenej zastupovať partnera;

 - Zoznam osôb oprávnených pracovať v SL2014 – obsahujúci údaje všetkých osôb, ktoré partner doteraz oprávnil pracovať v systéme, s výnimkou osoby, pre ktorú bol prístup zrušený (pokiaľ sa to týka) a s doplnením údajov novej osoby oprávnenej pracovať na projekte v systéme SL. Tento zoznam podpisuje osoba oprávnená zastupovať vedúceho partnera.

Následne vedúci partner zašle STS prostredníctvom systému SL (karta „korešpondencia“) žiadosti, ktoré predložil partner projektu, spolu so zoznamom oprávnených osôb.

Vzory žiadostí tvoria prílohu č. 11.1 Príručky pre prijímateľa a sú dostupné na webovej stránke programu