Zverejnenie Rozsahu hodnotenia (Scoping report)

Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky informujú o zverejnení Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (Scoping report). Tento dokument je jedným z krokov posudzovania vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie (EIA/SEA) Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027.

 

Určí rozsah a úroveň podrobnosti povinných informácií vyžadovaných v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie návrhu Programu. 

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 propaguje cezhraničnú spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom. Riadiacim orgánom Programu je Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a Národným koordinátorom – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Program spoločne pripravuje poľsko-slovenská Pracovná skupina (PS). Na základe sociálno-hospodárskej analýzy pohraničia PS vybrala 4 prioritné oblasti spolupráce, ktorými sú: príroda, cestná doprava, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch a široko chápaná cezhraničná spolupráca. 

Územne sa Program vzťahuje na nasledujúce pohraničné regióny: 

  • v Poľsku – časti území 3 vojvodstiev (Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského), t. j. subregióny (NUTS 3): Bielsko-Biała, Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Krosno a Przemyśl a okresy (LAU 1) Pszczyna v subregióne Tychy, okres Myślenice v subregióne Krakov a mesto Rzeszów a okres Rzeszów v subregióne Rzeszów, 

  • na Slovensku – subregióny (NUTS 3): Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj a okres (LAU 1) Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji. 

Zverejnenie a pripomienkovanie správy o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (scoping report) je súčasťou postupu posudzovania vplyvu Programu na životné prostredie dohodnutého poľskou a slovenskou stranou. 

Proces EIA/SEA sa realizuje v súlade: 

  • so Smernicou č. 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, 

  • s poľským zákonom o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo dňa 3. októbra 2008 (Z. z. z roku 2019, čiastka 630), 

  • so slovenským zákonom 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

 

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia písomne na adresu: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 831 03 Bratislava. 

Rozsah hodnotenia je verejne dostupný na stiahnutie   TU (pdf) 706.0 KB

Spolu s prílohou:  Príloha - Scoping Report Interreg PL-SK 2021-2027 (pdf) 232.0 KB

Prevádzkovateľom osobných údajov osôb predkladajúcich stanoviská je Centrum európskych projektov; ul. Domaniewska 39a; 02-672 Varšava. Informácie o spracúvaní údajov sa nachádzajú  TU (pdf) 84.0 KB