Informácie o žiadostiach predložených na financovanie v rámci FMP

Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, ktoré sa uskutočňujú v nesúťažnom režime:

Č. náboru

Nr naboru

Priorita

Priorytet  

Špecifický cieľ

Cel szczegółowy  

Rozpočet výzvy

Alokacja naboru

Typ projektu  
Typ projektu

Počet predložených 

žiadostí

Ilość złożonych wniosków

Čiastka žiadaného príspevku

Kwota wnioskowanego dofinansowania  

PLSK.03.01-IP.01-001/22

3

1

€ 11 635 782,00

FMP

3

€ 11 635 782,00

PLSK.04.02-IP.01-001/22

4

2

€ 7 757 188,00

FMP

2

€ 7 757 188,00