Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu.

Informácie o výzve

Plánovaný od 18.09.2017 do 10.11.2017

18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 10. novembra 2017.

Termín na vyhodnotenie výzvy

Jún 2018.

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, poľskom a slovenskom, a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie na www.eplsk.eu.

Aplikácia generuje „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”, Potvrdenie je potrebné vytlačiť, podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti) a sken podpísaného potvrdenia odoslať elektronickou poštou na emailovú adresu kontakt@plsk.eu  najneskôr dňa 10. novembra 2017.

Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Potvrdenia odoslané po termíne ukončenia výzvy nebudú akceptované a príslušné žiadosti o pridelenie finančného príspevku nebudú zaregistrované.

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

-územná samospráva a jej organizačné zložky,

-organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

-inštitúcie vzdelávacieho systemu a vysoké školy,

-neziskové mimovládne organizácie,

-európske zoskúpenia územnej spolupráce,

-cirkvi a náboženské spoločnosti.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 • Výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.),
 • Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti,
 • Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém),
 • Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity),
 • Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno-historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch,
 • Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch),
 • Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny,
 • Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti,
 • Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,
 • Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva.

Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

Program nebude financovať aktivit, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti

- technické hodnotenie

- vecné hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a aktivít, a taktiež splnenie špecifických podmienok výzvy.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 5 mil. eur

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 24 mil. eur.