Informácia pre prijímateľov programu v súvislosti so šírením sa vírusu COVID-19

Vážení prijímatelia, v súvislosti s aktuálnou epidemickou hrozbou a jej negatívnym vplyvom na realizáciu projektov v rámci programov Európskej územnej spolupráce informujeme, že Riadiaci orgán bude pri hodnotení realizácie projektov prihliadať na výnimočné a nepredvídateľné okolnosti spôsobené vyššie uvedeným stavom. Všetky prípady budú analyzované individuálne so zachovaním ústretovosti voči prijímateľom. V závislosti od druhu projektu a problému budeme spolu s Vami hľadať optimálne riešenia pre konkrétne prípady.

 

Riadiaci orgán spolu so zahraničnými partnermi pracuje na mechanizmoch, ktoré Vám umožnia flexibilne a efektívne implementovať činnosti plánované v projektoch. V rámci vyššie uvedeného očakávame okrem iného:

  • vydávanie súhlasov na predlženie obdobia realizácie projektov,
  • predĺženie termínov predkladania žiadostí o platbu,
  • flexibilný prístup k termínom vykonávania kontrol na mieste,
  • flexibilnejší prístup k hodnoteniu oprávnenosti výdavkov, na ktoré má vplyv súčasná epidemická hrozba.

Žiadame Vás o priebežné informovanie projektového manažéra v Spoločnom technickom sekretariáte o eventuálnych problémoch v projekte, ktoré sú spôsobené epidemickou hrozbou v dôsledku šírenia sa koronavírusu.

Spoločný technický sekretariát Vám tiež prostredníctvom systému SL2014 zašle špeciálny dotazník, za účelom identifikovania vzniknutých alebo potenciálnych vecných a finančných komplikácií počas realizácie projektov.

Zároveň žiadame o čo najrýchlejšie prijatie všetkých nevyhnutných opatrení v súvislosti s odvolaním stretnutí a so spätným získaním finančných prostriedkov vyplatených v rámci projektov, v súlade s podmienkami zmluvy, v prípade zrušenia: pracovných ciest, stretnutí, podujatí atď.

Práca Spoločného technického sekretariátu

V období od 16. marca do 10. apríla 2020 budú zamestnanci Spoločného technického sekretariátu pracovať z domu (home office). Vzhľadom na to Vás žiadame o kontakt prostredníctvom mailov.

Mailové adresy nájdete v záložke Kontakt.