Informácia pre poľských prijímateľov: Dodatočné informačné povinnosti pre prijímateľov dotácií zo štátneho rozpočtu a cieľových fondov

Rada ministrov zaviedla dodatočné informačné povinnosti pre prijímateľov dotácií zo štátneho rozpočtu a cieľových fondov.

 

25. mája bolo uverejnené nariadenie Rady ministrov zo 7. mája 2021 o definovaní informačných aktivít vykonávaných subjektmi, ktoré realizujú aktivity financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo cieľových štátnych fondov (Z. z. z roku 2021, čiastka 953).

Tento dokument definuje typy informačných aktivít, spôsob ich vykonávania a uvádza, v akom čase od začatia investície je prijímateľ povinný tieto aktivity realizovať.

Zároveň Vás chceme informovať, že znenie spomenutého nariadenia a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, sa nachádzajú na stránke kancelárie predsedu Rady ministrov.

Nariadenie predstavuje plnenie ustanovení čl. 35a ods. 1 a čl. 35 b zákona z 27. augusta 2009 o verejných financiách (Z. z. z roku 2021, čiastka 305).