Informácia o zasadnutí Monitorovacieho výboru

 

Informujeme, že v dňoch 19.-20. marca 2019 sa bude konať nasledujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. V rámci zasadnutia sa plánuje schvaľovanie vybraných projektov na spolufinancovanie z výziev v roku 2018 z oblasti multimodálnej dopravy a cezhraničného vzdelávania. Okrem toho budú schvaľované ďalšie projekty v oblasti dedičstva z dôvodu navýšenia alokácie pre 1. prioritnú os programu. Bude prerokovaný súčasný stav implementácie programu a plán nasledujúcej finančnej perspektívy programu. O rozhodnutiach výboru vás budeme informovať na internetovej strane.