Informácia o vydaní Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako národný orgán Programu spolupráce Interreg V-A PL-SK informuje, že pre slovenských projektových partnerov bola vydaná Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, upravujúca kontrolu VO a obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Príručka bola vydaná Centrálnym koordinačným orgánom dňa 13.5.2021 a nadobúda účinnosť dňa 15. 6. 2021, a je zverejnená ako príloha č. 8.2 Príručky pre prijímateľa ako aj na webovom sídle: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a v časti Dokumenty.