Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí pre druhej prioritnú os programu.

Informácie o výzve

Uzatvorený 16.09.2019

Dňa 1. júla 2019 plánujeme v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa bude týkať druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Poznámka: Ako súčasť plánovanej výzvy budú oprávnené iba projekty pripravené na realizáciu, t. j. tie, ku ktorým žiadateľ v etape prekladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku priloží úplnú technickú dokumentáciu spolu so všetkými stavebnými povoleniami (resp. potvrdenia príslušných inštitúcií, že žiadateľ o dané povolania požiadal).

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí bude trvať do 16.09.2019.

Termín na vyhodnotenie výzvy

December 2019 / január 2020

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť bude potrebné vyplniť v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a následne je potrebné poslať žiadosť elektronickou formou prostredníctvom generátora dostupného na webstránke www.eplsk.eu.

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

•          územná samospráva a jej organizačné zložky,

•          organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

•          Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve). Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

Podporené budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie

- strategické hodnotenie

- technické hodnotenie

- kvalitatívne hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná obzvlášť: pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Prijímatelia zo Slovenskej republiky, ktorí dostanú na realizáciu projektov štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú na projekt príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. eur.

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. eur.

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 6,7 mil. eur.