II. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - ukončené

Dňa 7. decembra 2016 o 10 hod. v sídle Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika) sa konalo druhé zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľko-Slovensko 2014-2020. Hlavnou témou rokovania bolo schválenie Žiadostí o poskytnutie finačného príspevku pre mikroprojekty predložené počas I. výzvy v rámci Strešných projektov Združenia „Región Beskydy” so Žilinským samosprávnym krajom, t.j. „MikroINTERREG PL-SK” a „MikroINTERREG-edu PL-SK”.

Počas stretnutia sa diskutovalo o stave Strešných projektov 1. a 3. prioritnej osi spolu s plánovaným harmonogramom realizácie a  prijímajú sa nasledovné rozhodnutia:

- určenie limitu bodov pre schválenie alebo zamietnutie predložených Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci I. výzvy.

- schválenie zoznamu mikroprojektov neodporúčených na spolufinancovanie v rámci I. prioritej osi a III. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, predložených v I. výzve – na základe pripomienok expertov a odporúčaní členov Výboru.

- schválenie ďalšieho experta na kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov.

V prílohe:

1.  Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finačného príspevku predložených v rámci I.  výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – 1. Prioritnej osi. (pdf) 98.0 KB


2.  Zoznam schválených Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku predložených v rámci I. výzvy v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 – 3. Prioritnej osi. (pdf) 67.0 KB