II. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

Dňa 07.02.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlásil II.
výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Výzva je vyhlásená v rámci:

  • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
    územia"
  • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"

Podrobnejšie informácie ohľadom výzvy, konzultácií, kontaktov sú dostupné na webovej
stránke Žilinského samosprávneho kraja a Združenia Región Beskydy

Termín na predkladanie žiadostí: od 07.02.2017 do 31.03.2017 v čase do 15:00 hod.