I. zasadnutie Pracovnej skupiny PLSK 2021-2027

12. júna 2019 sa v Krakove uskutoční prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia riadiacich štruktúr programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, t. j. zástupcovia riadiaceho orgánu (RO) – poľského Ministerstva investícií a rozvoja a národného orgánu (NO) – slovenského Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj poľských a slovenských inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Na zasadnutia PS je prizývaný a môže sa na nich zúčastniť aj zástupca Európskej komisie.

Počas I. zasadnutia sa bude okrem iného diskutovať o harmonograme vypracovania nového programu a uskutoční sa úvodná diskusia o územnom dosahu nového programu a budúcich témach spolupráce.

O výsledkoch prác a záveroch pracovnej skupiny Vás budeme informovať na webovej stránke programu.