Harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzve pre I. prioritnú os

Nižšie uvádzame harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzve pre I. prioritnú os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o finančný príspevok, sa uskutoční vo februári 2017.