Harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzve pre II. prioritnú os

Nižšie uvádzame harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzve pre II. prioritnú os „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnú prioritu: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o finančný príspevok, sa uskutoční koncom septembra.