Harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzve pre II. a III. prioritnú os

Nižšie uvádzame harmonogram hodnotenia žiadostí predložených vo výzvach v rámci  II. a III. prioritnej osi.