EXPERTI NA HODNOTENIE PROJEKTOV

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 informuje o nábore expertov pre oblasti:

  • ekonomická a finančná analýza (požaduje sa ekonomické, finančné alebo príbuzné vzdelanie a skúsenosti s vypracúvaním finančných analýz pre rôzne druhy projektov alebo s ich overovaním);
  • hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie (požaduje sa vzdelanie spojené s ochranou životného prostredia alebo príbuzné vzdelanie a skúsenosti a prax v oblasti ochrany životného prostredia);
  • hodnotenie technickej uskutočniteľnosti cestnej, turistickej, rekreačnej, kultúrnej, vzdelávacej infraštruktúry, infraštruktúry týkajúcej sa prírodného dedičstva a nástrojov informačných a komunikačných technológií (požaduje sa technické vzdelanie a skúsenosti spojené s projektovaním technickej dokumentácie (projektanti), dohľadom nad investíciami, napr. inšpektori dohľadu);
  • vecné hodnotenie v týchto tematických oblastiach (požaduje sa vzdelanie v jednej z oblastí uvedených nižšie, skúsenosti, vedomosti a prax v danej oblasti):
  • komunikačná infraštruktúra,
  • kultúrne a prírodné dedičstvo s prvkami cestovného ruchu, kultúry, športu a rekreácie (možnosť špecializácie len v oblasti kultúrneho alebo len prírodného dedičstva),
  • nástroje informačných a komunikačných technológií,
  • propagácia regiónu,
  • verejná doprava.

Termín podávania prihlášok: 20. septembra 2016

Podrobnosti týkajúce sa požiadaviek a spôsobu podávania prihlášok sú uvedené na webovej stránke programu.