Euroregión Tatry: X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 03.10.2022. vyhlasuje X. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom „Spája nás príroda a kultúra” Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci prioritnej osi 1 s názvom "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného".

Podrobné informácie o oprávnenom území, oprávnených žiadateľoch a podmienkach realizácie mikroprojektu sú dostupné na web stránke Zväzku Euroregión „Tatry“: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na IX. výzvu: 32 259,21 EUR EUR*

*výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie individuálnych mikroprojektov v deviatej výzve môže byť zvýšená, v prípade, že sa v realizovaných mikroprojektoch z predchádzajúcich výziev vyskytnú úspory.

 

Oprávnené územie realizácie mikroprojektov:

na poľskej strane:

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

na slovenskej strane:

 • Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
 • Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

 

V rámci X. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty.

Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR

 

Miera spolufinancovania mikroprojektov:

 • maximálne 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • maximálne 5 % zo štátneho rozpočtu
 • minimálne 10 % - vlastný vklad mikroprijímateľov

 

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:

Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry“ najneskôr do 07.10.2022 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

 

Iné dôležité informácie:

 1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2022.
 2. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľa a Príručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.
 3. Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.
 4. Školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry“ po predchádzajúcom dohodnutí termínu stretnutia.

 

Všetky informácie poskytuje:

Zväzok Euroregión „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

tel.+48 18 266 99 81

e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

www.pwt.euroregion-tatry.eu