Euroregión Beskydy: XI. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Združenie Región Beskydy vyhlasuje dňa 28. septembra 2021 9. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.


Výzva je otvorená pre 1. prioritnú os programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a konkrétny cieľ „Zintenzívnenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi“ (alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupná v 9. výzve pre Euroregión Beskydy je 550 000,00 EUR*)

Žiadosti je možné predkladať:
Od 28.09.2021 do 25.10.2021 do 15:00 hod.

Termín, miesto a forma predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vypĺňajú: pre individuálne mikroprojekty v národnom jazyku so stručným opisom v jazyku zahraničného partnera, predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom špeciálnej aplikácie: Generátora žiadostí a vyúčtovaní – a v papierovej verzii, ktorá sa doručí doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Združenia „Región Beskydy”, ul. Widok 18/1-3 v Bielsku-Białej, najneskôr do 25.10.2021 do 15:00 hod.

Druh mikroprojektov, pre ktorý je určený finančný príspevok:
Finančný príspevok je určený na realizáciu individuálnych mikroprojektov (pre žiadateľov na poľskej strane) s cezhraničným charakterom predložených oprávnenými subjektmi, ktoré vykonávajú neziskovú činnosť.

Minimálna a maximálna hodnota finančného príspevku pre mikroprojekt:
Individuálny mikroprojekt – hodnota finančného príspevku: min. 2000,00 EUR – max. 50 000,00 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie prekročiť 85% oprávnených nákladov v mikroprojekte.

Termín ukončenia realizácie mikroprojektu môže byť naplánovaný najneskôr do: pre 1. prioritnú os Programu – 30.06.2022 r.

Detaily na strane Euroregiónu Beskydy.