Európska komisia schválila zmeny nariadenia č. 651/2014, tzv. GBER

9. marca tohto roku Európska komisia schválila zmeny všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014, tzv. GBER).

Čo bude nasledovať?

Formálne prijatie nariadenia sa uskutoční po dokončení prekladu textu do všetkých úradných jazykov. Komisia očakáva, že sa tak stane v najbližších týždňoch, a potom novela nadobudne účinnosť deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Štátna pomoc v programoch Interreg riadených Poľskom

V programoch Interreg je poskytovanie štátnej pomoci projektovým partnerom upravené v prijatom programe pomoci[1], na ktorý sa vzťahujú ustanovenia nariadenia GBER.

Dôležitou zmenou pre partnerov projektu je zvýšenie maximálnych prahových hodnôt spolufinancovania pre finančné prostriedky pomoci stanovené v GBER, t. j. v článkoch 20 a 20a. To znamená, že nový limit spolufinancovania v prípade projektu so štátnou pomocou bude 2,2 milióna EUR na partnera na projekt (článok 20 GBER) a 22 000 EUR na partnera na projekt (článok 20a GBER).

Nové limity sa začnú uplatňovať po nadobudnutí účinnosti novely GBER. To znamená, že ak bude zmena a doplnenie GBER v platnosti v deň podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku, partner bude môcť využívať zvýšené limity.

Pripomíname!

Tzv. priamu pomoc v projekte poskytuje riadiaci orgán a vzťahujú sa na ňu ustanovenia článku 20 GBER. Nepriama pomoc, ktorú môže partner projektu poskytnúť konečnému prijímateľovi, je povolená podľa pravidiel článku 20a GBER.

Priama pomoc sa môže poskytovať aj ako pomoc de minimis.

Čo sa ešte mení?

  • Ustanovenia GBER sa budú uplatňovať do konca roka 2026.
  • Európska komisia v novelizovanom článku 7 ods. 1 GBER jasne uviedla, že ak je možné vrátiť DPH podľa vnútroštátnych pravidiel, výška dane sa nezohľadňuje pri výpočte intenzity pomoci a oprávnených nákladov štátnej pomoci. DPH v projektoch s poskytnutou štátnou pomocou teda nie je oprávneným nákladom.

Viac informácií a prijaté znenie novely nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/regulations_en

 

 

[1] Nariadenie z 11.12.2022 r. o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v programoch v rámci Európskej územnej spolupráci (Interreg) na roky 2021−2027