Čo musí obsahovať kompletná žiadosť o zmeny, ktorá podlieha rozhodnutiu STS?

Žiadosť o vykonanie zmien sa musí predložiť STS vo forme podpísanej naskenovanej verzie prostredníctvom SL. Súhrnná žiadosť o zmeny musí byť vypracovaná po poľsky a po slovensky. K žiadosti musia byť priložené jednotlivé žiadosti partnerov (podpísané a schválené VP). Zároveň musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie vykonania navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť vykonania zmeny s vysvetlením, prečo zmenu nebolo možné predvídať vo fáze prípravy projektových dokumentov pred podpísaním zmluvy.