Bude program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko pokračovať po roku 2020?

Áno. V súčasnosti prebiehajú práce na novom programovom období na roky 2021-2027. Na účel prípravy návrhu programu na nový finančný výhľad bola vytvorená pracovná skupina. Najdôležitejšie výstupy práce pracovnej skupiny sú uvedené na stránke www.plsk.eu v sekcii Program 2021-2027.