Bude existovať sprísnenie týkajúce sa administratívnych nákladov ako aj propagácie (napr. do 15% všetkých nákladov)?

Vzhľadom na to, že jedným z predpokladaných typov realizovaných aktivít sú propagačné aktivity, systémové riešenia nepredpokladajú zavedenia limitov v tejto oblasti. Musíme však mať na pamäti, že výdavky na propagáciu projektu by mali byť prispôsobené k jeho povahe, cieľom a realizovaným vecným úlohám a riadne odôvodnenie, znášané v súlade s pravidlami vynakladania verejných finančných prostriedkov – účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti. V prípade administratívnych nákladov, ktoré predstavujú nepriame náklady projektu, poľský Riadiaci orgán a slovenský Národný orgán predpokladajú, že to nebude viac ako 15% priamych personálnych nákladov.