Aký výmenný kurz eura je potrebné uplatňovať pri podávaní žiadosti o platbu?

V prípade poľských partnerov na účely vykazovania výdavkov vynaložených v inej mene ako euro partneri vykonajú prepočet na eurá pomocou mesačného účtovného výmenného kurzu, ktorý uplatňuje EK v mesiaci, v ktorom boli výdavky predložené na overenie kontrolórovi v súlade s čl. 23 nariadenia EÚS (čl. 28 písm. b) nariadenia EÚS).

Odkaz:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en