Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre slovenských žiadateľov

Informujeme, že bola aktualizovaná príloha 8.2 Príručky pre prijímateľa k programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 – Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Aktualizovaná príloha je dostupná na webovej stránke programu.

Dokument v režime sledovania zmien je dostupný na odkaze https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

Nový dokument je platný od 19.4.2023.

Upozorňujeme žiadateľov programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027, že uvedený dokument sa vzťahuje aj na perspektívu 2021-2027, a to do momentu zverejnenia nového dokumentu týkajúceho sa výlučnej novej perspektívy.