Aktualizácia finančných hárkov v prílohe 4 Príručky pre prijímateľa

V prílohe č. 4 Príručky pre prijímateľa „Pokyny pre vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy“ boli aktualizované finančné hárky. Zmena je čisto technická a predstavuje len skorigovanie vzorcov pre výpočty v hárkoch Excel. Zásady a spôsob vypracovania finančných analýz zostávajú nezmenené. Aktualizované hárky sú súčasťou prílohy č. 4, ktorá sa dá prevziať v časti Zoznám sa s dokumentmi – Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami.