6 zaregistrovaných žiadostí v rámci ukončenej výzvy

Dňa 16.9.2019 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. prioritnej osi. Na Spoločný technický sekretariát v Krakove bolo predložených spolu 6 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 14,5 milióna eur.

 

Dňa 16.9.2019 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. prioritnej osi „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“ . Na Spoločný technický sekretariát v Krakove bolo predložených spolu 6 žiadostí v celkovej hodnote EFRR viac ako 14,5 milióna eur.

Zoznam zaregistrovaných žiadostí, ktoré budú predmetom hodnotenia, sú uvedené v prílohe nižšie.

 Zoznam zaregistrovaných projektov v rámci vyhlásenej výzvy pre II. prioritnú os programu  (pdf) 127.0 KB