XI. zasadnutie pracovnej skupiny

Dňa 27.05.2021 sa uskutočnilo 11. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu na roky 2021 - 2027.

 

Pred zasadnutím  RO a NO rozhodli, že oblasť podpory Programu 2021-2027 ostáva rovnaký, ako v Programe 2014-2020. Rozhodnutie prijali na základe analýzy a diskusií s regiónmi. 

Počas stretnutia sa členovia skupiny rozhodli zahrnúť medzi prijímateľov programu malé a stredné podniky. MSP sa budú môcť zúčastňovať na realizácii projektov (ako partneri) v rámci špecifických cieľov:  

  • 2.4 – podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizika a odolnosti proti katastrofám,  
  • 2.7 – zvyšovanie biodiverzity, zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí  
  • a znižovanie znečistenia,  
  • 4.6 – zvýšenie úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách, 
  • 6.3 – budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu "ľudia ľuďom".  

Členovia skupiny prediskutovali tiež otázku sociálnych inovácii v projektoch. Projekty v novej perspektíve by mali lepšie odpovedať konkrétnym potrebám rôznych spoločenských skupín. PS preto navrhuje realizovať nepovinné verejné konzultácie návrhov projektov s účasťou rôznych zainteresovaných skupín spoločnosti.  

Na obdobie júl / august tohto roku sú naplánované verejné konzultácie návrhu programu. 

V súčasnosti prebieha príprava systému implementácie Fondu malých projektov.